โครงการ CSR ฝ่ายการพัสดุ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน”

โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน”

โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน
 
โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน
โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน
โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืนโครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน
โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนดีอย่างยั่งยืน” ให้แก่โรงเรียนวัดลำพระยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานพร้อมส่งมอบห้องเรียนและถ่ายภาพร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำพระยา 
        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดลำพระยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา