ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายการพัสดุ

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านบริหารพัสดุด้านบริหารพัสดุ โดยก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับการเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปีดำเนินการ พ.ศ. 2512 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า "หน่วยพัสดุ" ต่อมาปรับเป็น "งานพัสดุ"

โดยฝ่ายการพัสดุ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ปรับโครงสร้างจาก "งานพัสดุ" เป็น "ฝ่ายการพัสดุ" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 นับเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญของคณะฯ ในการสนับสนุนผู้บริหารคณะฯ ในการจัดการทางด้านการพัสดุในทุกกระบวนการอย่างมีธรรมมาภิบาล  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2508 ได้มีประกาศพระราซกฤษฎีกา ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในลำดับที่ 4 ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า "คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ  ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผลทำให้มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554  งานพัสดุจึงได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างจากเดิม งานพัสดุ เป็น ฝ่ายการพัสดุ ในปัจจุบัน

ฝ่ายการพัสดุในปัจจุบัน

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบตี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ โดยการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายนี้  ถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ดังนั้น จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างตัน ฝ่ายการพัสดุ จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Plan, Do, Check, Act ) ทำให้เกิดการ พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ครอบคลุมระบบงานทั้งหมดของหน่วยงาน เกิดผลการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ฝ่ายการพัสดุ จึงขอต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :201 5 โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย และเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ให้มีความเหมาะสม และยังคงไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพที่ว่า "จัดซื้อยุคใหม่รวดเร็วฉับไว ใส่ใจบริการ พัฒนาการทำงานเพื่อสิ่งที่ดีกว่า"  ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางหลักของฝ่ายการพัสดุที่จะดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทุกพันธกิจของคณะฯ ต่อไป