โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 369

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  369

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 72 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 38,700.00 บาท

ในวันที่  14 กรกฎาคม 2560  เวลา  10.30 น.