โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 365

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  365

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,700.00 บาท

ในวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เวลา  11.30 น.