โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 363

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  363

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 115 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านปากดง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 212,000.00 บาท

ในวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เวลา  10.30 น.