โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 370

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  370

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท

ในวันที่  19 กรกฎาคม 2560  เวลา  14.00 น.