โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 366

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  366

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 182 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 140,000.00 บาท

ในวันที่  9 มิถุนายน 2560  เวลา  13.00 น.