โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 367

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  367

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 44 รายการ ให้กับ วัดดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 25,000.00 บาท

ในวันที่  9 มิถุนายน 2560  เวลา  09.30 น.