ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและแนวทางการปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและแนวทางการปฏิบัติ

1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021)  
ผู้สนใจสามารถ
   • กรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิดทาง   https://mis.nia.or.thภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
   • ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ทาง   https://mis.nia.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://social.nia.or.th/2020/city64

 

2. Grand Challenges Canada เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ Creating Hope in Conflict: a Humanitarian Grand Challenge  
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจจัดส่งเอกสารการสมัครผ่านส่วนงานมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

3. UK Wellcome Trust เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักวิจัยไทย   
   • Collaborative Awards in Science เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
   • International Master’ s Fellowships เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 เมษายน 2564
   • International Training Fellowships เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
   • Senior Research Fellowships เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://wellcome.org/grant-funding/schemes 
Find A Research Scheme - Grant Funding | Wellcome
wellcome.org
Researchers can find grant funding that is right for them by searching all of Wellcome’s schemes. See essential details about suitability and what's on offer

 

4. แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ จาก วช. ปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/GUIDELINE-PROF-...