ศาสตราจารย์ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์

 

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2525 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2527 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2520 - ว.ว.พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- Certificate of Fellowship in orthopaedic pathology, Casuell Medical College

 

ประวัติการรับราชการ

 

- กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี

- หัวหน้าหน่วยจุลพยาธิวิทยา

- หัวหน้าหน่วยอิมมูโนพยาธิวิทยา

- กรรมการสมาคมพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย

- หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

- คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล