ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2536 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเด่นด้านพยาธิวิทยาของโรคตับ

ประวัติการศึกษา
 
ประถมศึกษา - โรงเรียนเรจีนาเชลี จังหวัดเชียงใหม่
มัธยมศึกษา - โรงเรียนมงฟอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
         โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2495 - มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ศ. 2500 - มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา จบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ( D.Sc.Med )
พ.ศ. 2501 - สอบได้เป็นผู้ชำนาญวิชาพยาธิวิทยา ของสหรัฐอเมริกา (Diplomate, American Board Of Pathology )
พ.ศ. 2522 - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21
 
ประวัติการทำงาน
 
พ.ศ. 2495-2509 - แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2501-2502 - พยาธิแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยากองทัพสหรัฐ (Armed Forces Institute of Pathology)
พ.ศ. 2509-2531 - ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
ตำแหน่งบริหาร
 
พ.ศ. 2509 - รักษาการหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2510 - รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2510 - หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2513 - 2516 - รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2516 - 2522 - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2517 - 2522 - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2522- 2534 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 
กิจกรรมอื่นที่เคยปฏิบัติ
 
พ.ศ. 2521 - นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21
พ.ศ. 2513-2532 - กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2514-2531 - กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
พ.ศ. 2519-2531 - กรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส
พ.ศ. 2529-2531 - กรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์
พ.ศ. 2522-2534 - อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2535-2545 - ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2521-2525 - รองประธานพยาธิวิทยาลัยแห่งเอเชียและนานาชาติ
พ.ศ. 2521-2528 - ประธานอนุกรรมการของแพทยสภาเพื่อสอบความรู้แพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยา
พ.ศ. 2521-2522 - อนุกรรมการและเลขานุการของแพทยสภาเพื่อรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน
พ.ศ. 2518-2522 - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ตำแหน่งวิชาการ
 
พ.ศ. 2496 - อาจารย์ แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2502 - อาจารย์โท แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2505 - อาจารย์เอก แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2510 - อาจารย์ชั้นพิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2513 - ศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2524 - ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รางวัลที่เคยได้รับ / ความดีความชอบพิเศษ
 
พ.ศ. 2489 - 2490 - เหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ที่ 1 ปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2518 - เหรียญทองปาฐกถา สุด แสงวิเชียร
พ.ศ. 2529 - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2529 - Honorary Fellow, Queensland Institue for Medical Research, Brisbane, Australia.
พ.ศ. 2530 - Commander, Palme Academicus รัฐบาลฝรั่งเศส
พ.ศ. 2530 - President's Award, East Washington University.
พ.ศ. 2530 - ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ สมาคมข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2531 - Health for all Medal องค์การอนามัยโลก
พ.ศ. 2534 - นักสาธารณสุขดีเด่น สมาคมศิษย์เก่านักสาธารณสุุข
พ.ศ. 2536 - นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2536 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2537 - บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาบริหารการศึกษา คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
พ.ศ. 2538 - Pasteur Medal จากองค์การยูเนสโก และสถาบันปาสเตอร์ และเป็นคนแรกของรางวัลนี้
พ.ศ. 2539 - รางวัลมหิดลทยากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2540 - บุคคลดีเด่นโครงการควบคุมโรคตาบอดแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2542 - ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543 - บุคคลดีเด่น กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2543 - Distinguished Scientist, Asia Pacific Societies of Virology นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมไวรัสวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิก
พ.ศ. 2545 - ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2546 - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์อาวุโส ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
พ.ศ. 2524 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฏ
พ.ศ. 2528 - ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา
พ.ศ. 2528 - ได้รับพระราชทานมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
พ.ศ. 2529 - ได้รับพระราชทานตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
พ.ศ. 2535 - ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้า
 
ผลงานวิจัย
 
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ มากกว่า 120 เรื่อง