ห้องสมุดคณะฯ

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ โดยตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งห้องสมุดฯ ถูกออกแบบตกแต่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีเนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร จำนวน 150 ที่นั่ง

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ห้องสมุดได้มีการขยายเวลาพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ย. 2561
โดยขยายเวลาเปิดทำการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 22.00 น. 

ห้องสมุดฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ และให้บริการโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (User-based center) เน้นด้านการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้อง

มีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในลักษณะที่ครอบคลุมงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด https://www.rama.mahidol.ac.th/library/

และได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้เป็น Learning commons โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 18 เครื่อง พร้อมระบบ Print Control เพื่อควบคุมการสั่งพิมพ์งานจากจุดบริการจุดเดียว 2 เครื่อง

อีกทั้งยังจัดพื้นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องศึกษากลุ่มให้บริการจำนวน 3 ห้อง และนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ เช่น MediaScape, กระดาน I-board กระดานไวท์บอร์ด รวมทั้งประสานงานร่วมกับฝ่ายสารสนเทศของคณะฯในการติดตั้ง WIFI ที่มีประสิทธิภาพในบริเวณพื้นที่ของห้องสมุดทั้งหมด เป็นต้น