ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ถือกำเนิดโดยหวังจะให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และประชาชน กล่าวคือ ผู้ป่วยที่ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล, ญาติผู้ป่วย หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป สามารถที่จะมาหาข้อมูลของโรคที่ตนเองกำลังประสบ หรือวิธีการป้องกันตัวเองให้พ้นจากโรคภัยต่างๆ ได้

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพนั้น จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ห้องสมุด” ก็ได้ แต่เป็นห้องสมุดแนวใหม่ ที่ไม่ได้มีแต่ความเงียบสงบ แต่ว่าจะมีการเปิดเพลงคลอเบาๆ อีกทั้งยังสามารถนำเครื่องดื่มอย่างเช่น กาแฟ มานั่งจิบได้ สำหรับหนังสือ และข้อมูลที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้นั้น จะเน้นในเรื่องของสุขภาพ มีหนังสือเกี่ยวกับมารดา และเด็ก, หนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมถึงนิตยสารสุขภาพ การดูแลตัวเองทั่วๆ ไป ฯลฯ ซึ่งจะให้ประโยชน์ และแฝงสาระ แต่ไม่ใช่ตำราทางวิชาการ เหมาะกับผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปอย่างยิ่ง..

นอกจากนั้น ทางศูนย์ฯ ยังมีคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการ Internet ที่ต้องแอบกระซิบว่าเป็น “Internet เพื่อสุขภาพ” ตลอดจน VCD. ด้านสุขภาพ และสารคดีชีวิต จากรายการกบนอกกะลา, รายการฅนค้นฅน ฯลฯ โดยปัจจุบันจะเปิดให้บริการทุกท่านในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

อนึ่ง สำหรับศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพนั้น นอกจากจะได้รับความเห็นชอบจากทางคณะฯ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้วยดีอีกด้วย ซึ่งทุกหน่วยงาน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องล้วนมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเดียวกัน นั่นคือ “เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

เว็บไซต์ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ https://www.rama.mahidol.ac.th/healthpromo/