โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "อยู่อย่างมีความสุขกับอาการเวียนศีรษะ" รุ่นที่ 1

 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre Congress Workshop - Sialendoscopy

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560

 

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ โรงแรมบัดดี้ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Pages

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250