หน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"  เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยผ่าตัดรักษาแก่ประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ฯ  ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2557
โรงพยาบาลคลองใหญ่  จังหวัดตราด
        
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย  นายแพทย์ขันติ  ววัฒน์วิศวกร แพทย์หญิง ศริญญา  อุราธรรมกุล ไปร่วมออกหน่วย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยผ่าตัดรักษาแก่ประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ฯ  ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2556
โรงพยาบาลสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
        
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง นายแพทย์จำรุญ ตั้งกีรติชัย ไปร่วมออกหน่วย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"  เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยผ่าตัดรักษาแก่ประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ฯ  ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย ไปร่วมออกหน่วย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"  เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยผ่าตัดรักษาแก่ประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ฯ  ในวันที่    22-23
พฤษภาคม 2555
  ณ  โรงพยาบาลเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
         ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงสุคนธา  อินทรวงศ์ ไปร่วมออกหน่วย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"  ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่ง
ใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป  ณ  โรงพยาบาลแม่สาย  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 13-16  กุมภาพันธ์  2555
           ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงสุคนธา  อินทรวงศ์  ไปร่วมออกหน่วย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"   ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่ง
ใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ณ  โรงพยาบาลเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่  20-22  ธันวาคม 2554
ณ  โรงพยาบาลเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"   ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่ง
ใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่  14-15 มิถุนายน 2554
ณ  โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย 

ออกหน่วยแพทย๋เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ "ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า" ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2553  ณ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง  1. นายแพทย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย บรรยายเรื่อง Hair transplantation

2. แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 ณ โรงพยาบาลราชบุรี

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง อาจารย์แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด ไปร่วมปฏิบัติงาน

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า" ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงพยาบาลแม่สอด

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย  ไปร่วมปฏิบัติงาน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า" ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงพยาบาลแม่จัน และ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด ไปร่วมปฏิบัติงาน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"ศัลยกรรมตกแต่งใยหน้า"ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2552 ณ โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด  เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย   เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2551 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย  เข้าร่วมโครงการ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า"ให้การผ่าตัดรักษาทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2550 ณ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย  เข้าร่วมโครงการ