ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านปี2559

 

 

 

NO. Authors Title              Journal Title
1 งานวิจัย
    พญ.เกศินี     

     

การศึกษาหาประสิทธิผลของการบำบัดโดยใช้แนวคิดเรื่องสติในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียงดังรบกวนในหู
The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in the Management of Tinnitus
Abstract
 

 

 

 

 
2

งานวิจัย 

พญ.นิตยา

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนของชีพจรที่ปลายนิ้วกับดัชนีการหายใจถูกรบกวน และดัชนีการหยุดหายใจ-หายใจแผ่วเบาในผู้ป่วยที่มีภาวะนอนกรน
Association between Pulse Oximetry, and Respiratory Disturbance Index (RDI) and Apnea-Hypopnea Index (AHI) among Patient Snorers
Abstract

 
3

งานวิจัย

พญ.นิลเนตร

 

การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถาม Tinnitus Handicap Inventory กับการตรวจวัดความดังของเสียงในหูในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียงดังรบกวนในหู
The Correlation of the Tinnitus Handicap Inventory with Tinnitus Loudness Matching in Patients with Tinnitus
Abstract

.
4

งานวิจัย

พญ.ศศิกาญจน์

การฉีดยาและการรักษาอื่นแบบไม่ผ่าตัดในโรคไทรอยด์ซิสต์
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
Percutaneous injection of sclerosing agents and non-surgical intervention in treatment of benign cystic thyroid nodules : Systematic review and Meta-analysis

Abstract

 
5

งานวิจัย

พญ.ศิริวรรณ

การศึกษาประเมินผลการใช้ส่วนประกอบเลือดของผู้ป่วยมาใช้ในการรักษาแผลเป็นที่ลึกบุ๋มลงไปใต้ผิวหนัง
Evaluation of Autologous Platelet-Rich Plasma (PRP) in the Treatment of Atrophic Scar
Abstract
 
 
6

งานวิจัย

พญ.อัจจิมา

การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องส่องหูกับโทรศัพท์มือถือเทียบกับการใช้อุปกรณ์ตรวจหูทั่วไป
The Comparison of Efficiency of Smartphone-Based Otoscope and Standard Otoscope
Abstract