You are here

อาจารย์พิเศษ

alt
ผศ.นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
รศ.นพ.คณิต มันภาภรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Sleep Apnea
วุฒิการศึกษา : อนุมัติบัตร,F.R.C.S.(Otolaryngology)
 
alt
ศาสราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมยศ คุณจักร
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Sleep Apnea
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
 
alt
รศ.พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ไม่เต็มเวลา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
CV : เอกสารแนบ
 
alt
ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  Rhinology, Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : อนุมัติบัตร(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
CV : เอกสารแนบ
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250