การให้บริการผู้ป่วยนอก

 

นโยบายด้านบริการ

               ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีนโยบายให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียม 
สนับสนุนการบริการเชิงรุกโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง

วัประสงค์ด้านการบริการ

                 1.  ผู้ป่วยทุกระดับได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                 2.  ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

                 3.  ผู้ป่วย  และผู้รับผลงานภายในมีความพึงพอใจในการให้บริการ

                 4.  สังคม/ผู้ป่วย  ได้รับความรู้และข้อมูลทางด้านการแพทย์หู คอ จมูก พอ
                      เพียง

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose)    
          ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกัน  ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก อย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย ผลิตบุคลากร ทางสาธารณสุข และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ โดยยึดหลักสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัย

ขอบเขตบริการ     
       ตรวจรักษาพยาบาล ป้องกัน และฟื้นฟูผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกวิทยา ผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิโดยเน้นที่ระดับตติยภูมิ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
       1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจากสถานพยาบาลอื่น เนื่องจากต้องการการรักษาพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ/เทคโนโลยีชั้นสูง
       2. โรคหรือหัตถการที่มีความยากและซับซ้อนในการรักษาพยาบาล 
           2.1 มะเร็งทางหู คอ จมูก ที่ต้องการการผ่าตัด ซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น  Free flap reconstruction 
           2.2 การผ่าตัดเนื้องอกของหูชั้นใน
           2.3 การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear implantation)
           2.4 การผ่าตัดกระดูก Temporal bone
           2.5 โรคเนื้องอกของเส้นเลือดบริเวณศีรษะและใบหน้า
      3. โรค หรือหัตถการที่ต้องการการรักษาพยาบาลในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ อาทิ มะเร็งหลัง
          โพรงจมูก
      4. โรคหรือหัตถการที่สถาบันอื่น ไม่มีการบริการหรือมีน้อย เช่น
          4.1 ท่อน้ำตาอุดตัน
          4.2 ภาวะกรนและทางเดินหายใจอุดกั้นระดับรุนแรงในผู้ใหญ่
          4.3 การวินิจฉัยโรคด้วยวิธี Photo Dynamic Image (PDI)
          4.4 การรักษาโรคด้วยวิธี Photo Dynamic Therapy (PDT)
          4.5 การรักษาผู้ป่วยเสียงแหบและการผ่าตัดเปลี่ยนเสียง
          4.6 ภาวะตีบตันของหลอดลม/กล่องเสียง ที่มีพยาธิสภาพรุนแรง
          4.7 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูสมรรถภาพของการได้ยินและการพูดแก่ผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา
              4.7.1 การสร้างเสริม และฟื้นฟูสมรรถภาพในการฟังและการพูดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Cochlear  implantation
              4.7.2 การตรวจวินิจฉัยการได้ยินในทารกแรกเกิด
              4.7.3 การตรวจระบบการทรงตัว/Vestibular Rehabilitation (ฟื้นฟูระบบการทรงตัว)
              4.7.4 การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการได้ยินและการพูด ตลอดจนการแก้ไขอย่างครบวงจรทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่
           4.8 การใช้เลเซอร์ชนิด KTP, Diode, CO2, Lower level laser ในการรักษาผ่าตัดโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
           4.9 การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงแบบองค์รวม
           4.10 การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหวัดภูมิแพ้(Immuno therapy)แบบครบวงจร
           4.11 การตรวจ Rhinomanometry
           4.12 การตรวจ Transnasal Esophagoscopy
       5. ผู้ป่วยที่มีภาวะของร่างกายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้การรักษาผ่าตัด

สถานที่  

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ประกอบด้วย 
 1. ธุรการภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   ห้องประชุม  และห้องพักอาจารย์ อยู่ชั้น 2 อาคาร 1 

 2. แผนกตรวจผู้ป่วยนอก( O.P.D. ENT )      ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  โซน  H  


 

ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ  ดังนี้
     ห้องตรวจร่างกาย 15  ห้อง 
     ห้องทำหัตถการ (Treatment) 1 ห้อง 
     ห้องผ่าตัดเล็ก  1 ห้อง  
     ห้องตรวจการได้ยิน (Audiology) 2  ห้อง
     ห้องตรวจก้านสมอง  (ABR)

     ห้องสอนแสดงสำหรับนักศึกษาแพทย์  1  ห้อง
     ห้องตรวจรถนอน   1  ห้อง

    
หอผู้ป่วยใน (ward)  มี 3 แห่ง  โดย ใช้พื้นที่ร่วมกับ หอู้ป่วยของภาควิชาจักษุวิทยา คือ 
    

ห้องแยกเดี่ยวหรือห้องแยกรวม  มีทั้งชายและหญิง 
      หอผู้ป่วยจักษุ โสต  ศอ นาสิก หญิง    ชั้น  3
      หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิกชาย       ชั้น  6
      หอผู้ป่วยพิเศษ จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา  ชั้น  6

 ห้องผ่าตัด ตา หู คอ จมูก (O.R. ENT) 
      อยู่ชั้น 3 ปีกซ้ายด้านหน้าของโรงพยาบาลตรงข้ามกับหอผู้ป่วย  3NW  มี
             ห้องผ่าตัด 4 ห้อง 
      ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นห้องรวมทุกภาควิชา

 ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน อยู่ติดกับหอผู้ป่วย 3NW ใช้เป็นห้องประชุมและห้องสมุด และเป็นห้องอยู่เวร
 นอกเวลา ราชการ

 ห้องประชุม/ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ฯ ประกอบด้วย  

      ห้องประชุม จีระ ศิริโพธิ์  
      ห้องพักแพทย์ประจำบ้านอยู่ติดกับ หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง ชั้น  3