ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/โครงการพระดาบส

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โครงการพระดาบสสัญจร 
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงทิตยารัตน์  แตงทอง

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระดาบสสัญจร
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556
ในพื้นที่ เทศบาลตำบลรางหวาย ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

                                                  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง  นายแพทย์พนัส  บิณศิรวานิช

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระดาบสสัญจร
30-31 มีนาคม 2556
ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบังระเหว จังหวัดชัยภูมิ
และ ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

                                                   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง   นายแพทย์โสภณ  ถิรกิจไพโรจน์

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โครงการพระดาบสสัญจร 
ในวันที่  27  พฤษภาคม 2555 
ในพื้นที่ เทศบาบตำบลห้วยงู  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

        ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงสาธิตา  เชิดเกียรติสกุล

 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โครงการพระดาบสสัญจร 
ณ  ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวบ้านหนองปลายทาง  ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม 2555 
ณ  ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวบ้านหนองปลายทาง      
ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงปิยรัตน์  พูตระกูล
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อที่ โครงการพระดาบสสัญจร
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554 
ณโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว
และเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง แพทย์หญิงกรภัทร์  เอกัคคตาจิต
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับเครือข่ายมหิดลพญาไท
ในวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2554
ในพื้นที่วัดถ้ำตะโก วัดถ้ำช้างเผือก และวัดสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง นายแพทย์พลพลงศ์  ชยางศุ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โครงการพระดาบสสัญจร 
ในวันอาทิตย์ที่  25  กันยายน 2554 
ในพื้นที่วัดวังน้ำขาว  ตำบลครองจินดา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

         ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง                          

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โครงการพระดาบสสัญจร 
ระหว่างวันที่ 21-23  มกราคม 2554 
พื้นที่ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น  ตำบาลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
           

                    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงจิรพร  สุวรรณสัญญา             

ออกหน่วยแพทย์  โครงการพระดาบสสัญจร 
วันอาทิตย์ที่   19  ธันวาคม  2553  
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ธรณิศ  ลิมปกรณ์กุล

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระดาบสสัญจร 
ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2553 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  จังหวัดมหาสารคาม 
และตำบลวังหินลาด  จังหวัดขอนแก่น

     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงกังสดาล  ตันจรารักษ์  ไปร่วมงาน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โครงการพระดาบสสัญจร 
ระหว่างวันที่วันที่  4-5 สิงหาคม 2553
ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  จังหวัดพิษณุโลก 

                              ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  ไปร่วมงาน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระดาบสสัญจร 
วันที่  31  กรกฏาคม 2553
พื้นที่ตำบลบ้านกรวด  จังหวัดอ่างทอง  
          

                             ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์ธรณิศ   ลิมปกรณ์กุล  ไปร่วมปฏิบัติงาน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระดาบสสัญจร
ใน
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553

ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โครงการพระดาบสสัญจร 
วันที่  30  พฤษภาคม  2553
ณ  เทศบางตำบลหนองมะโมง  อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
          

          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงสุภาภรณ์  บุญชิต        

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระดาบส 
ระหว่างวันที่  27-28  มีนาคม 2553 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
          

                                 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  นายแพทย์นัทพล   ธรรมสิทธิ์บูรณ์   ไปร่วมปฏิบัติงาน

ออกหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า  
ระหว่างวันที่  2-4  กุมภาพันธ์  2553
ณ โรงพยาบาลแม่จัน  และโรงพยาบาลแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
         

  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง  แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด  เข้าร่วมโครงการ
 

ออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร 
ในวันอาทิตย์ที่  24  มกราคม  2553 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
         

             ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง  แพทย์หญิงจักรวิดา  โกษาคาร  เข้าร่วมโครงการฯ
 

ออกหน่วยโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธิมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร 
ระหว่างวันที่ 14-15  มกราคม 2553  
ในพื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ  ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
และหอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา  ตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ส่ง นายแพทย์ปวิน  นำธวัช  
 

ออกหน่วยแพทย์ร่วมกับสโมสรไลออนส์กรุงเทพเอราวัณ
ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และ อาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2553 
ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา
ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
         

              ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ส่งทีมแพทย์ และพยาบาลไปออกหน่วย  ตามรายเอียดนี้
 

ออกหน่วยโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร  สำนักราชเลขาธิการ
ระหว่างวันที่  18-19  ธันวาคม  2552
โรงเรียนหนองฉางวิทยา  ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  
และโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา  ตำบลคลองเกตุ  อำเภอโคกสำโรง 
จังหวัดลพบุรี
         

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง  แพทย์หญิงสุภาภรณ์  บุญชิต ไปร่วมออกหน่วย
 

ออกหน่วยแพทย์กิจกรรมแพทย์อาสา ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู  ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์  ภาค 3350  โรคตารี่ เพื่อตรวจคณะพระภิกษุสงฆ์ที่มาวดมนต์ภาวนาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
วันศุกร์ที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จำนวนพระภิกษุสงฆ์ 500 รูป  ตั้งแต่เวลา  8.00-16.00 น.

          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง   1. นายแพทย์บุญสาม  รุ่งภูวภัทร   2. นายแพทย์กัมพล    แก้วจุมพฏ     
3. ผศ.ชนิดา  กาญจนลาภ

               

ออกหน่วยแพทย์โครงการพระดาบสสัญจร ในวันอาทิตย์ที่  29  พฤศจิกายน  2552 ณ โรงเรียนพุทธิสาร  ตำบลหนองหมากฝ้าย  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
         
         ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอส่งแพทย์หญิงจักรวิดา  โกษาคาร   
เข้าร่วมออกหน่วยตรวจ
 
ออกหน่วยโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร  สำนักราชเลขาธิการ ในวันจันทร์ที่  16  พฤศจิกายน  2552  ในพื้นที่วัดเชิงราก  ตำบลเริงราง  อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
         
         ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ส่ง  นายแพทย์ปวิน  นำธวัช   เข้าร่วมโครงการ
 
ออกหน่วยโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวานเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
ในวันที่  2-4  พฤศจิกายน  2552  ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ตากสินมหาราช  จังหวัดตาก
       
                                              ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ส่ง
                                                     1. แพทย์หญิงอริยา   ดุษฎีโหนด
                                                     2. นายแพทย์จำรูญ   ตั้งกีรติชัย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร  ในวันที่  31 ตุลาคม  และ
1-2  พฤศจิกายน  2552  ณ  พื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน  และโรงเรียนเมืองปานวิทยา  ตำบลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
         

      ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ส่ง นายแพทย์ณัฐพงษ์  นามจัด  ไปร่วมโครงการ
 

                         
                         ออกหน่วยแพทย์มูลนิธิพระดาบส  วันอาทิตย์ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๒  ในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์   
              
                                                                                        อ.พนมทวน    
จังหวัดกาญจนบุรี
         

                                       ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ส่ง แพทย์หญิงกังสดาล  ตันจรารักษ์
 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 
ณ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม  ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   วันจันทร์ที่  21  กันยายน  2552
         

                                       ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดส่ง นายแพทย์จำรูญ   ตั้งกีรติชัย  
 

ออกหน่วยโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร  ของโครงการสำนักราชเลขาธิการ  ในวันที่  4-6  กันยายน  2552  ณ  โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ตำยบเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  และโรงเรียนบ้านภูมิชรอล  ตำบลเสาธงชัย อำเภอก้นทราลักษณ์  จังหวัดศรีษะเกษ
          

                                  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศษสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดส่ง  แพทย์หญิงสุรีพร  สถิตย์น้อย
  ไปร่วมโครงการ
 

มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท  บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจและผ่าตัด ที่ โรงพยาบาลคลองใหญ่  จังหวัดตราด  วันที่  8-9  สิงหาคม  2552
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดส่งทีมแพทย์และพยาบาล ออกตรวจดังนี้  ภาพกิจกรรมออกหน่วย
 
                                                                1.  นพ.วิชิต          ชีวเรืองโรจน์
                                                                2.  นพ.ธงชัย         พงศ์มฆพัฒน์
                                                                3.  นพ.กัมพล        แก้วจุมพฏ
                                                                4.  นพ.บุญสาม      รุ่งภูวภัทร
                                                                5.  นพ.จำรูญ         ตั้งกีรติชัย
                                                                6.  พญ.ชนิดา        กาญจนลาภ
                                                                7.  พญ.ดลจิตติ์      ทวีโชติภัทร
                                                                8.  พญ.สุชารินทร์    เส้นขาว
                                                                9.  พญ.สวลี          เกื้อคลัง
                                                               10. พญ.สุคนธา     อินทรวงศ์
                                                               11. พญ.วรรษา      รุ่งภูวภัทร
กิจกรรมออกหน่วยร่วมกับมูลนิธิไซ้กี-เหตระกูล โดยแพทย์หญิงชนิดา กาญจนลาภ ได้ออกหน่วย วันที่  3  สิงหาคม  2552  ที่ บ้านเลิงทา  หนองจิก 
จ.มหาสารคาม  ตรวจผู้ป่วยจำนวน 70  ราย  และวันที่  4  สิงหาคม 2552  ที่โรงเรียนหนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยอ็ด ตรวจและล้างหู จำนวน  144  ราย
 
การบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
ณ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร  อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  และโรงเรียนบ้านวังแคน  อำเภอมัญจาศิริ  จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่  25-26  กรกฎาคม  2552  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง
 
1. แพทย์หญิงจักรวิดา      โกษาคาร
                                                                       2. นายแพทย์ปวิน            นำธวัช
บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 
ณ  อำเภอสามงาม  จังหวัดตาก ระหว่างวันที่  12-14  มิถุนายน  2552  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่งแพทย์ออกหน่วยดังนี้
 
                                                                       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต ชีวเรืองโรจน์
                                                                       2. นายแพทย์บุญสาม      รุ่งภูวภัทร
                                                                       3. แพทย์หญิงอริยา         ดุษฎีโหนด
ออกหน่วยแพทย์ มลนิธิพระดาบส สัญจร ในวันอาทิตย์ที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่งแพทย์เพื่อออกหน่วยดังนี้
                                                                       1.แพทย์หญิงรพี           หาญพล
                                                                       2.แพทย์หญิงอุรภา        กาญจโนมัย
ออกหน่วยแพทย์ในโครงการสู่ชนบท  สโมสรไลออนส์  กรุงเทพเอราวัณ ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี          
วันเสาร์ที่ 17  และวันอาทิตย์ที่ 18  มกราคม 2552   ดูรายละเอียด
ออกหน่วยแพทย์โครงการพระดาบสสัญจร  (มูลนิธิพระดาบส) วันอาทิตย์ที่  25 มกรคม  2552 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม        
จังหวัดลพบุรี  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้ส่ง แพทย์หญิงสุชารินทร์  เส้นขาว  ไปร่วมโครงการฯ
 
บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหู ร่วมกับมูลนิธิหู คอ จมูกชนบท ณ โรงพยาบาลเชียงของ  จังหวัดเชียงราย , โรงพยาบาลเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่  15-18  กุมภาพันธ์  2552
         

                                                ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ส่ง  แพทย์หญิงดลจิตต์  ทวีโชติภัทร์  ไปร่วมโครงการฯ
 

ออกหน่วยแพทย์ โครงการพระดาบสสัญจร (มูลนิธิพระดาบส) วันเสาร์ที่  21 และ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  จังหวัดนครราชสีมา
         
                                               ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  เข้าร่วมโครงการฯ
      
ออกหน่วยแพทย์ โครงการพระดาบสสัญจร (มูลนิธิพระดาบส)  พ.ศ. 2551
                                              วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน  2551 ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
                     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่ง แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด  เข้าร่วมโครงการฯ
                                              วันอาทิตย์ที่  22 มิถุนายน  2551 ณ อำเภอแม่วงศ์  จังหวัดนครสวรรค์ 
                     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ส่ง  นายแพทย์บุญสาม  รุ่งภูวภัทร  เข้าร่วมโครงการฯ
                                              วันอาทิตย์ที่  24 สิงหาคม  2551  ณ ตำบลผ่านศึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
                     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ส่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  เข้าร่วมโครงการฯ
                                              วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551 ณ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
                     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่ง    อาจารย์แพทย์ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์  เข้าร่วมโครงการฯ
                                              วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551 ณ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
                     ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ส่ง   อาจารย์แพทย์ภูริช  ประณีตวตกุล    เข้าร่วมโครงการฯ
 
ออกหน่วยแพทย์ โครงการพระดาบสสัญจร(มูลนิธิพระดาบส) ครั้งที่ 28 วันที่ 21 ธันวาคม 2551  ณ เทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 
                    ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่ง อาจารย์แพทย์ภูริช ประณีตวตกุล เข้าร่วมโครงการฯ
ออกหน่วยแพทย์ โครงการพระดาบสสัญจร (มูลนิธิพระดาบส)  พ.ศ. 2550
                   
       ครั้งที่ 6         วันอาทิตย์ที่    28   มกราคม     2550    ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวเรือง  อำเมือง จังหวัดสระบุรี
       ครั้งที่ 7         วันอาทิตย์ที่    25   กุมภาพันธ์  2550    ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
       ครั้งที่ 8         วันอาทิตย์ที่    18   มีนาคม      2550    ณ  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  อำเภอทัพพัน  จังหวัดอุทัยธานี
       ครั้งที่ 9         วันอาทิตย์ที่    29   เมษายน     2550    ณ  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
       ครั้งที่  10       วันอาทิตย์ที่    27   พฤษภาคม 2550    ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
       ครั้งที่  11       วันอาทิตย์ที่    24   มิถุนายน    2550    ณ   อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
       ครั้งที่  12       วันอาทิตย์ที่    29   กรกฎาคม  2550     ณ  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       ครั้งที่  13       วันอาทิตย์ที่    26   สิงหาคม   2550      ณ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ครั้งที่  14       วันอาทิตย์ที่    30   กันยายน   2550      ณ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
       ครั้งที่  15       วันอาทิตย์ที่    28   ตุลาคม     2550      ณ  จังหวัดนครสวรรค์
       ครั้งที่  16       วันอาทิตย์ที่    25   พฤศจิกายน  2550   ณ  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท
       ครั้งที่  17       วันอาทิตย์ที่    23   ธันวาคม   2550       ณ  อำเภอไพศาลี  จ.นครสวรรค์                                
         ออกหน่วยแพทย์ โครงการพระดาบสสัญจร (มูลนิธิพระดาบส)  พ.ศ. 2549
       ครั้งที่   1      วันอาทิตย์ที่  16 กรกฎาคม  2549       ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
       ครั้งที่   2      วันอาทิตย์ที่  27 สิงหาคม    2549       ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษไชยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
       ครั้งที่   3      วันอาทิตย์ที่  17 กันยายน    2549       ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
       ครั้งที่   4      วันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน 2549     ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
       ครั้งที่   5      วันอาทิตย์ที่  17 ธันวาคม     2549       ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี