You are here

บุคลากรสายสนับสนุน

นางรัชพร ราชแพทยาาคม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป (ห้วหน้างานบริหารงานทั่วไปและธุรการ)
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์ : 02 201 1561
อีเมล์ratchaporn.rah@mahidol.edu
 
นางรตินันท์ พระศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
สังกัด : หน่วยสนับสนุนทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์ : 02 201 1525
อีเมล์ : ratinantprasri@gmail.com
 
นางสาวราตรี   ธนูรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์ : 02 201 1515
อีเมล์kwanglek.555@gmail.com
 
นางสาวชลธิชา  หุ่นเลิศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์ : 02 201 1525
อีเมล์chonticha.hoon@gmail.com
 
นางสุรีย์  พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สังกัด : หน่วยสนับสนุนทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์ : 02 201 1515
อีเมล์kookkai.rama@gmail.com
CV : เอกสารแนบ
 
นางสาวณัชชา โพธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สังกัด : หน่วยสนับสนุนทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์ : 02 201 1515
อีเมล์noknutcha555@gmail.com
 
นางสาวอารีวรรณ อินทมานนท์
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
สังกัด : คลินิกโรคเวียนศีรษะ สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
โทรศัพท์ : 02 200 4977, 02 200 3977
อีเมล์a.intamanon@gmail.com
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250