ตารางอาจารย์แพทย์ออกตรวจ OPD Premium ENT ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4

 

ตารางอาจารยแพทย์ออกตรวจ OPD Premium ENT ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4

 

 

วัน

 

เวลา 08.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น. เวลา 16.30 - 19.30 น.

 

จันทร์

 

ผศ.นพ.ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์ รศ.พญ.ลลิดา  เกษมสุวรรณ

 

 

รศ.นพ.จันทร์ชัย  เจรียงประเสริฐ

ผศ.นพ.วิชิต  ชีวเรืองโรจน์

 

อังคาร

 

           ผศ.นพ.ชัย  อยู่สวัสดิ์

        อ.นพ.บุญสาม  รุ่งภูวภัทร

 

 

ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ  ตั่นเผ่าพงษ์

 ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชู  กุลประดิษฐารมณ์

 

 

อ.นพ.ภูริช  ประณีตวตกุล

อ.นพ.พนัส  บิณศิรวานิช

 

พุธ ศ.นพ.สมยศ  คุณจักร

 

 

รศ.นพ.เฉลิมชัย  ชินตระการ

อ.นพ.ภูริช  ประณีตวตกุล

 

 

ผศ.นพ.ชัย  อยู่สวัสดิ์

อ.พญ.นวรัตน์  อภิรักษ์กิตติกุล

พฤหัสบดี

 

 

ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชู  กุลประดิษฐารมณ์

อ.พญ.กังสดาล  ตันจรารักษ์

 

รศ.พญ.ลลิดา  เกษมสุวรรณ

 

ผศ.นพ.ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์

อ.พญ.ศิวะพร  เกียรติธนะบำรุง

ศุกร์

 

รศ.นพ.จันทร์ชัย  เจรียงประเสริฐ

ผศ.นพ.วิชิต  ชีวเรืองโรจน์

 

ผศ.นพ.จำรูญ  ตั้งกีรติชัย

 

ผศ.นพ.วิชิต  ชีวเรืองโรจน์ 

ผศ.นพ.จำรูญ  ตั้งกีรติชัย

เสาร์

 

 

อ.พญ.นวรัตน์  อภิรักษ์กิตติกุล

 อ.พญ.ทศพร  อัจฉราเจริญยิ่ง

 

อ.นพ.พนัส  บิณศิรวามนัช -

 

อาทิตย์

 

อ.นพ.บุญสาม  รุ่งภูวภัทร

อ.พญ.กังสดาล  ตันจรารักษ์

 

- -

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษหู คอ จมูก (พรีเมี่ยม คลินิก) โทร. 0-2200-4249-50