การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

ปีการศึกษา 2555

 นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ., ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์., พ.บ., วิชิต ชีวเรืองโรจน์, พ.บ. สุภาวดี ประคุณหังสิต.,
 ประคุณหังสิต ., พ.บ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร., กังสดาลท ตันจรา., พลพงศ์  ชยางศุ .พ.บ.
 การรักษาริดสีดวงจมูกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Raiofrequency)   Radiofrequency is a Safe and
 Treatment of Nasal Polyp: Prospective Cohort, Randomized, Controlled Trial

 

 

 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย   ได้กำหนดให้แพทย์ประจำบ้านที่จะเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร  ทุกคนต้องนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ  oral presentation และในปีนี้มีการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ในการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  วันที่ 24-26 เมษายน  2555  (นำเสนอ 26 เมษายน 2555)

ปีการศึกษา  2554

ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ในปีการศึกษา  2554  นำเสนอจำนวน  
2  เรื่องดังนี้ 
   
        1.  Pawin Numthavaj, Kangsadarn Tanjararak , Boonsam Roongpuvapaht, 
             Ammarin Thakkinstian.  Mintomicin C for the Prevention of Postoperative 
             Synerchia after Endoscopic Sinus Surgery : Systematic Review & Meta-analysis
             Abstract

       2.   ณัฐพงษ์ นามจัด,พบ.*,บุญสาม  รุ่งภูวภัทร,พบ.*,บุญชู กุลประดิษฐารมณ์,พบ.* ,
             วิชิต ชีวเรืองโรจน์,พบ.*,รัตตินันท์  ฏิระวณิชย์กุล  .การเปรียบเทียบความแม่นยำในการ
             ใช้เครื่องมือตรวจการทำงานของหูชั้นกลางระหว่างชนิดหลายความถี่ การส่องตรวจหูโดยเป่าลม
             เข้าช่องหู และการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องหู สำหรับวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ำ
             ซึมขัง ในผู้ป่วยเด็ก (Accuracy of Multifrequency Tympanometry, Pneumatic 
             otoscopy and Otomicroscopy for diagnostic otitis media with effusion in
             pediatric patients.)   Abstract

 
ปีการศึกษา  2553

 

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2553  นำเสนอในวันที่ 3  พฤษภาคม  2554
 ณ  ห้องเอราวัณ  โรงแรมพาวิลเลี่ยนริมแควรีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี

 ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ในปีการศึกษา  2553  นำเสนอจำนวน 
4  เรื่องดังนี้
 

   
        1.  แพทย์หญิงสวลี  เกื้อคลัง  นำเสนอเรื่อง การรักษาภาวะน้ำลายแห้งหลังการฉายแสง
             ด้วยยาพิโลคร์ปีนเฉพาะที่  The Efficacy of Topical Oral Pilocarpin 
             for Xerostomia in Head and Neck Cancer: A Meta-Analysis  Abstract

         2. นายแพทย์นัทพล  ธรรมสิทธิบูรณ์  นำเสนอเรื่อง  Control of Intr-opertive 
             adenoidectomy bleeding by warm normal saline irrigation
             (การควบคุมภาวะเลือดออกจากแผลผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์  ด้วยการใช้น้ำเกลืออุ่น)
             Abstract 

         3.  แพทย์หญิงสุรีพร  สถิตย์น้อย  นำเสนอเรื่อง  Comparative study between new 
              shower nasal irrigation tip and conentional method   Abstract   (ได้รับรางวัลที่  ๓  จากการนำเสนอ
              ในที่ประชุมราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย)

         4.  แพทย์หญิงอรวรรณ  จันทร์ตรี  นำเสนอเรื่อง  Sucess rate of percutaneous ethanol
              injection of mucocele orawan chanthre, (การศึกษาผลการรักษาถุงน้ำ             
              mucocele  ด้วยการฉีด  ethanol success rate of percutaneous ethanol 
              injection of mucocle)   Abstract
/

       

      ปีการศึกษา  2552

            1. Maytee Uengarporn M.D.,  Chalermchai  Chintrakarn, M.D. Parotidectomy for parotid

masses in Ramathibodi hospital : 6-year review     Abstract        

            2. การกดจุดเพื่อหยุดอาการจาม  (Inhibition of sneezing reflex by acupnessure)
                Abstract

            3.  Effect of Botulinum toxin type A on nasal symptoms    Abstract

            4.  การใช้ submucosal co2 laser perennial allergic rhinitis     Abstact

            5.  การศึกษาการผ่าตัดก้อนที่ต่อมน้ำลายพาโรติด โรงพยาบาลรามาธิบดี  Abstract

            6.  การรักษาเนื้องอกแผลเป็น (Keloid)  ระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยา  Bleomycin      
                 Abstract

     ปีการศึกษา  2551

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2551  นำเสนอในวันที่ 4  -5  พฤษภาคม 2552  ณ  ห้องประชุมชั้น  11  อาคารเฉลิม พระบารมี โรงพยาบาลราชวิถี

             ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอนาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีทั้งหมด  7  เรื่อง โดยมีแพทย์นำเสนอ  ดังนี้

              1.  แพทย์หญิงสิริมน  สุพรรณไชยมาตย์  นำเสนอเรื่อง  การเกิดภาวะความบก
                  พร่องของเพดานอ่อนและผนังคอหอย  (Velopharyngeal Insufficiency) 
                  ภายหลังการผ่าตัดรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ   
                  (Abstract ภาษาไทย /Abstract ภาษาอังกฤษ)

              2. นายแพทย์บุญสาม  รุ่งภูวภัทร  นำเสนอเรื่อง  ความไวและความจำเพาะของ
                  Liquic-Basec Brush Cytology  ในมะเร็งช่องปากและคอหอย 
                  (Abstract ภาษาไทย /Abstract ภาษาอังกฤษ)

              3.  แพทย์หญิงเมธาวี  ขุนแตง  นำเสนอเรื่อง  การใช้เลเซอร์ Active FX  ในการรักษา
                  อาการกรนในกลุ่ม  primary snorer  
                  (Abstract ภาษาไทย /Abstract ภาษาอังกฤษ)

              4.  แพทย์หญิงอินทอร  สายสกุล  นำเสนอผลงาน เรื่อง การเปรียบเทียบการผ่าตัดต่อม
                  ทอนซิลระหว่างวิธีอัลตร้าพัลส์คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ 
                  (Abstract ภาษาไทย /Abstract ภาษาอังกฤษ)

              5.  แพทย์หญิงบุณยรัตน์  แสงสกุล  นำเสนอผลงาน เรื่อง  การศึกษาการป้องกัน
                  การเกิดแผลเป็น   (HYPERTROPHIC SCAR)   ของแผลผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ด้วยการ
                  ทาครีม 5 %  imiquimod
                  (Abstract ภาษาไทย /Abstract ภาษาอังกฤษ)

              6. แพทย์หญิงวนศรี  ไพศาลตันติวงศ์  นำเสนอผลงาน เรื่อง  ผลสำเร็จของการใช้
                  กาวไฟบรินหยุดเลือดในการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์
                  (Abstract ภาษาไทย /Abstract ภาษาอังกฤษ)

              7. แพทย์หญิงพรศิลป์  สุกแสงปัญญา  นำเสนอผลงาน เรื่อง  เปรียบเทียบการรักษา
                  เชื้อราในหูโดยใช้  Tincture merthiolate  และ 3% Boric acid 

                  (Abstract ภาษาไทย / Abstract ภาษาอังกฤษ)