สร้างเสริมสุขภาพ

 

♦   นโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรม

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีนโยบายสนับสนุน
ให้บุคลากรในภาควิชาฯ  มีส่วนร่วมในงานสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัมนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
 

♦   วัตถุประสงค์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรม
   
     1.  สนับสนุนพันธกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายคณะฯ

       2.  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนภาควิชาและหน่วยงานในการดำเนินพันธกิจด้านสร้างเสริม
          สุขภาพและศิลปวัฒนธรรม
          2.1  พัฒนาคุณภาพของการสร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมของประชาคมในองค์กรทั้ง
                กาย จิต สังคม และปัญญา
          2.2  การดำเนินการที่จะช่วยบุคลากรและนักศึกษาให้ด้รับการปลูกฝัง อบรม และพัฒนา
                ค่านิยมเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธกรรม และตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
                สิ่งแวดล้อมและพลังงาน