You are here

สร้างเสริมสุขภาพ

 

♦   นโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรม

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีนโยบายสนับสนุน
ให้บุคลากรในภาควิชาฯ  มีส่วนร่วมในงานสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัมนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
 

♦   วัตถุประสงค์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรม
   
     1.  สนับสนุนพันธกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายคณะฯ

       2.  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนภาควิชาและหน่วยงานในการดำเนินพันธกิจด้านสร้างเสริม
          สุขภาพและศิลปวัฒนธรรม
          2.1  พัฒนาคุณภาพของการสร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมของประชาคมในองค์กรทั้ง
                กาย จิต สังคม และปัญญา
          2.2  การดำเนินการที่จะช่วยบุคลากรและนักศึกษาให้ด้รับการปลูกฝัง อบรม และพัฒนา
                ค่านิยมเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธกรรม และตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
                สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250