วิสัยทัศน์//พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รมสน 511 (รายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา )
1.2 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
1.3 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
1.4 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ (Fellowship in Rhionology and Allergy)
1.5 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตประสาทวิทยา (Clinical fellowship in Otoneurology)
1.6 หลักสูตรแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ วิชาเอก โสต ศอ นาสิกวิทยา)
2. จัดการบริการผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
3. ดำเนินการวิจัยทางด้านการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
4. ด้านบริการวิชาการ
5. ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
 
นโยบายด้านการวิจัย
ภาควิชาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาฯ ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่สามารถแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศในด้านหู คอ จมูก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้อยู่ในระดับสากล
วัตถุประสงค์ด้านการวิจัย
1. กระตุ้นให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ/ความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านหู คอ จมูก
3. พัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทางด้านหู คอ จมูกของประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัยและเป็นแบบอย่างในการวิจัยของแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
5. เพื่อผลักดันให้หน่วยงานมีปริมาณและคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล
 
นโยบายด้านการบริการ
ภาควิชาฯ มีนโยบายให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียม สนับสนุนการบริการเชิงรุก โดยเน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์การบริการ
1. ผู้ป่วยทุกระดับได้รับการักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมาตรฐาวิชาชีพ
2. ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
3. ผู้ป่วยและผู้รับผลงานภายในมีความพึงพอใจในการให้บริการ
4. สังคม/ผู้ป่วย ได้รับความรู้และข้อมูลทางด้านการแพทย์หู คอ จมูก พอเพียง