You are here

ทั่วไปเกี่ยวกับภาควิชา

 

 

รายนามอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ณ  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรคหู คอ จมูก

  1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัย   พงศ์มฆพัฒน์       

  2.   อาจารย์ นายแพทย์ภูริช    ประณีตวตกุล

  3.   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ครรชิตเทพ   ตั่นเผ่าพงษ์

  4.   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี   ประคุณหังสิต

  5.   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  ชินตระการ

 6.   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  เกษมสุวรรณ

 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย  อยู่สวัสดิ์

 8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย

9.    อาจารย์ นายแพทย์บุญสาม   รุ่งภูวภัทร

10.  อาจารย์ นายแพทย์พลพงศ์  ชยางศุ

11.  อาจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล  ตันจรารักษ์

12.  อาจารย์ แพทย์หญิงเนาวรัตน์  ตั้งบำรุงธรรม

13.  อาจารย์ แพทย์หญิงนวรัตน์  อภิรักษ์กิตติกุล

.
 

 (Otoneurology)

 14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จันทร์ชัย        เจรียงประเสริฐ
 
 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต                    เอมะสิทธิ์

 

  

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีคลินิกเฉพาะโรค  ดังนี้
  คลินิกโรคภูมิแพ้ วันอังคารบ่าย
  คลินิกโรคนอนกรน  วันพุธ บ่าย
  คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า วันพุธบ่าย
  โดยอาจารย์แพทย์แบ่งสายกันลงตรวจตามวันที่กำหนด

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250