ทั่วไปเกี่ยวกับภาควิชา

 

 

รายนามอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ณ  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรคหู คอ จมูก

  1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัย   พงศ์มฆพัฒน์       

  2.   อาจารย์ นายแพทย์ภูริช    ประณีตวตกุล

  3.   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ครรชิตเทพ   ตั่นเผ่าพงษ์

  4.   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี   ประคุณหังสิต

  5.   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  ชินตระการ

 6.   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  เกษมสุวรรณ

 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย  อยู่สวัสดิ์

 8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย

9.    อาจารย์ นายแพทย์บุญสาม   รุ่งภูวภัทร

10.  อาจารย์ นายแพทย์พลพงศ์  ชยางศุ

11.  อาจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล  ตันจรารักษ์

12.  อาจารย์ แพทย์หญิงเนาวรัตน์  ตั้งบำรุงธรรม

13.  อาจารย์ แพทย์หญิงนวรัตน์  อภิรักษ์กิตติกุล

.
 

 (Otoneurology)

 14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จันทร์ชัย        เจรียงประเสริฐ
 
 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต                    เอมะสิทธิ์

 

  

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีคลินิกเฉพาะโรค  ดังนี้
  คลินิกโรคภูมิแพ้ วันอังคารบ่าย
  คลินิกโรคนอนกรน  วันพุธ บ่าย
  คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า วันพุธบ่าย
  โดยอาจารย์แพทย์แบ่งสายกันลงตรวจตามวันที่กำหนด