ทำเทียบหัวหน้าภาควิชาโสตฯ

 

   

อาจารย์จีระ   ศิริโพธิ์
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2511 - 2523 (ค.ศ.1968 -1980)
401  ถนนสุขุมวิท
เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10110 

   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523 - 2528 (ค.ศ.1980-1985)
1182  ถนนชัยศรี  แขวงราชวัตร
เขตดุสิต  จ.กรุงเทพฯ  10300

 

   

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพจน์  คล่องสู้ศึก
วาระการดำรงตำแหน่ง 1985-1992
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

 

   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชู  กุลประดิษฐารมณ์
วาระการดำรงตำแหน่ง 1992-2000

                    

   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมยศ   คุณจักร
วาระการดำรงตำแหน่ง 200-2005

   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต  ชีวงเรืองโรจน์
วาระการดำรงตำแหน่ง 2005-2013

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่ง 2013-2016

   

ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์ชัย  อยู่สวัสดิ์
วาระการดำรงตำแนหน่ง 2016-ปัจจุบัน