ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัล

ปีการศึกษา 2561

แพทย์หญิงนรินธร ศักดิ์ศรียุทธนา ได้รับรางวัลที่ ๒ จากการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

นำเสนอเรื่อง คุณภาพของภาพจากอุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องส่องจมูกกับ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่เมื่อเทียบกับอุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องส่องจมูกแบบดั้งเดิม

(Quality of images obtain from a novel Smartphone-based nasal endoscope recorder and conventional nasal endoscope recorder)

Abstract


 

ปีการศึกษา 2558

แพทย์หญิงทิตยารัตน์ แตงทอง ได้รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
ในการนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ปีการศึกษา
2558 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

นำเสนอเรื่อง ประสิทธิภาพของสารละลายเคราตินในการละลายขี้หู (Efficacy of kelatolytic agents in earwax solvent)

Abstract


ปีการศึกษา 2555

แพทย์หญิงนวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ได้รับรางวัลที่ จากการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
ในที่ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงแรมเดอะซายน์

นำเสนอเรื่อง การรักษาริดสีดวงจมูกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency) (Radiofrequency is a Safe and Effective Treatment Polyp: Prospective Cohort, Randomized, Controlled Trial)

 Abstract


 

ปีการศึกษา 2554

นายแพทย์ปวิน นำธวัช ได้รับรางวัลที่ จากการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
ในที่ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสตศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
ในวันที่ 24 เมษายน 2555 โรงแรมเดอะซายน์

นำเสนอผลงาน เรื่อง Mintomicin C for the Prevention of Postoperative Synerchia after Endoscopic Sinus Surgery : Systematic Review & Meta-analysis

  Abstract


ปีการศึกษา 2553

แพทย์หญิงสุรีพร สถิตย์น้อย ได้รับรางวัลที่ จากการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

ในที่ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

ห้องเอราวัณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

นำเสนอเรื่อง Comparative study between new shower nasal irrigation tip and conentional method

  Abstract