You are here

กรรมการบริหารภาควิชา

alt
ผศ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Laryngology, Swollowing, Otology, Rhinology, Heand Nd Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
รศ.นพ.เฉลิมชัย  ชินตระการ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Facail Plastic and Reconstructive Surgery
วุฒิการศึกษาว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)    ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)
 
alt
อ.พญ.ศิวะพร  เกียรติธนะบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Otology, Otonuerology
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)  ว.ว.(โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา)
 
alt
อ.พญ.กังสดาล  ตันจรารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Rhinology
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.นพ.พนัส  บิณศิรวานิช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
รศ.นพ.จำรูญ  ตั้งกีรติชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Sleep apnea, Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)   ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)
CV : เอกสารแนบ
 
 
 
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250