ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ผศ.นพ.ภูริช  ประณีตวตกุล
Asst. Prof.Phurich Praneetvatakul
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Laryngology, Swollowing, Otology, Rhinology, Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ
Assoc.Prof.Chalermchai Chintrakarn
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Head and Neck Surgery,  Facial Plastic and Reconstructive Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)  ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)
 
รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
Assoc.Prof.Chanchai  Jariengprasert
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โสตประสาทวิทยา   การฝังเข็ม   Otoneuro
วุฒิการศึกษา : ว.ว. ประสาทวิทยา
 
ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
Asst.Prof.Thongchai Bhongmakapat
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มะเร็ง หู คอ จมูก  การผ่าตัดหูชั้นกลาง Osticuloplasty  การผ่าตัดไซนัส Skull base
วุฒิการศึกษา : ว.ว. โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา
 
รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
Assoc.Prof.Jumroon  Tungkeeratichai
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Head and Neck Surgery,  Facial Plastic and Reconstructive Surgery, OSA
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)  ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)
CV : เอกสารแนบ
 
ผศ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร
Asst.Prof.ฺBoonsam Roongpuvapaht
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Head and Neck Surgery,  Rhinology, Skull base, Allergy
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
ผศ.พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์
Asst.Prof.Kangsadarn Tanjararak
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery,  Rhinology, Skull base, Allergy
วุฒิารศึกษา ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.เนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม
Navarat Tangbumrungtham, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery,  Rhinology, Skull base, Allergy
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล
Navarat Apirakkittikul, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : General ENT, Sleep apnea
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
CV : เอกสารแนบ
 
alt
อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช
Panus Binsirawanich, M.D.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
 
alt
อ.พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง
Sivaporn Kiatthanabumrung, M.D.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Otology, Otonuerology, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
ผศ.พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์
Asst.Prof.Tosapohn Wisupagan
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Otology, Otonuerology, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสสิกวิทยา)
 
alt
ผศ.ดร.อลงกต เอมะสิทธิ์
Asst.Prof. Dr. Alongkot Emasithi
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Vestibular rehabilitation
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Physical Therapy)
 
alt
อ.นพ.คณิต  เต็มไตรรัตน์
Kanit Temtrirath, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.นิลเนตร  มหัทธนารักษ์
Nilnetre Mahathanaruk, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Laryngology, Swollowing, General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.นวลวรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์
Nualwan Leelapatharaphan, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Facail Plastic and Reconstructive Surgery, Pediatric Otolaryngology
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า)
CV : เอกสารแนบ
 
alt
อ.พญ.วิภา รัตน์  มาภักดี
Vipa Rath  Mapakdee, M.D.
ตำแหน่ง : ประธานทีมนำทางคลินิก
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.พญ.โยษิตา  หมื่นแก้ว
Yosita Muenkeaw, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อ.นพ.กฤตนัย  ธีรธรรมธาดา
Kritanai  Teeratamtada, M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Otonuerology, Otology, Vestibular, General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)