ตำรา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ได้มีอาจารย์ผลิตตำราวิชาการ  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการไว้มากมายหลายเล่ม  ซึ่งถ้าผู้ใดสนใจตำรา เพื่อเก็บไว้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สามารถสั่งซื้อได้ที่  

                                               ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

                      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

                                        โทร. 02-3547293  ,  02-2011515

1. ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยา สุภาวดี ประคุณหังสิต บรรณาธิการ รายละเอียด
2. โรคหูทั่วไป     ลลิดา  เกษมสุวรรณ  บรรณาธิการ  ายละเอียด
3. โรคหูตามอาการและอาการแสดง  ลลิดา เกษมสุวรรณ บรรณาธิการ รายละเอียด
4. หูชั้นกลางอักเสบ  OTITIS  MEDIA ครรชิตเทพ   ตั่นเผ่าพงษ์ บรรณาธิการ รายละเอียด