รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2557

 

แพทย์ประจำบ้านปีที่  1  

 

 

 

 

                      พ.ญ.ปิยรัตน์  พูตระกูล

 

 

                                 

                      พ.ญ.สร้อยสุดา   ธนหิรัญโรจน์

แพทย์ประจำบ้านปีที่   2  

                                
                            นพ.ขันติ  วิวัฒน์วิศวกร
           
                      Khunti  Wiwatwisawakorn 

                          ต้นสังกัด  :  อิสระ 

 

                    พญ.ศริญญา  อุราธรรมกุล

                        Sarinya  Urathamakul
           
                            ต้นสังกัด  :  อิสระ