ทำเนียบอาจารย์

 

อาจารย์จีระ   ศิริโพธิ์

401  ถนนสุขุมวิท
 
เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10110

อาจารย์ประธาน  สูตระบุตร

อาจารย์เนาวรัตน์   ทองไทย

89/28  ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ  อมาตยกุล

1182  ถนนชัยศรี  แขวงราชวัตร

เขตดุสิต  จ.กรุงเทพฯ  10300

อาจารย์สมภพ    อินทรประสงค์

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

670/1    สี่แยกสะพานควาย

ถ.พหลโยธิน    เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900                      

อาจารย์พรชัย  อรพินท์

แผนกหู  คอ  จมูก

โรงพยาบาลตา หู  คอ  จมูก

รองศาสตราจารย์ประพจน์  คล่องสู้ศึก

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

อาจารย์รจนา    ทรรทรานนท์

5  ซอย  สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 

จ.กรุงเทพฯ  10600

อาจารย์วันเพ็ญ     กุลเลิศพรเจริญ

90/179   ม.พุทธธานี พุทธมลฑลสาย  4

ต.กระทุ่มล้ม    อ.สามพราน  จ.นครปฐม                    

 

อาจารย์กิตติ  ขนบธรมชัย

โรงพยาบาลพญาไท  2 

 

อาจารย์เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

อาจารย์ประภาส   ธีรกุล

345 ถนนบางนาตราด

เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260

 

อาจารย์อุษา  ถนอมสิงห์

    

อาจารย์โยธิน  รอดทอง
    
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

อาจารย์ธงชัย  ลักษมีจันทร์พร

โรงพยาบาลพญาไท 2

อาจารย์อริยา   ดุษฎีโหนด

 

     อาจารย์ดลจิตต์   ทวีโชติภัทร์

    โรงพยาบาลพญาไท

ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญชู  กุลประดิษฐารมณ์

 

   อาจารย์ นายแพทย์พลพงศ์  ชยางศุ

   โรงพยาบาลเลิศสิน