พรีเมี่ยมคลินิก หู คอ จมูก (premium clinic)

 

         ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้เปิดให้บริการ พรีเมี่ยมคลินิก (Premium Clinic)  ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก  รวดเร็วในการพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยท่านสามารถนัดหมาย วัน เวลา ตรวจล่วงหน้ากับอาจารย์แพทย์ที่ทานประสงค์จะให้ตรวจได้  กับเจ้าหน้าที่ พรีเมี่ยมคลินิก 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก  ENT Clinic   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น   4  โซน คิว  โทร. 02-200-4250