You are here

พรีเมี่ยมคลินิก หู คอ จมูก (premium clinic)

 

         ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ได้เปิดให้บริการ พรีเมี่ยมคลินิก (Premium Clinic)  ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก  รวดเร็วในการพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยท่านสามารถนัดหมาย วัน เวลา ตรวจล่วงหน้ากับอาจารย์แพทย์ที่ทานประสงค์จะให้ตรวจได้  กับเจ้าหน้าที่ พรีเมี่ยมคลินิก 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก  ENT Clinic   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น   4  โซน คิว  โทร. 02-200-4250
 

                                                                   

 

 

               

                                                                                          

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250