แพทย์หญิงอริยา ดุษฎีโหนด

       

        แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า   รุ่นที่ 1

       ชื่อ-สกุล                 แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด

       เริ่มฝึกอบรม         1  มิถุนายน 2550 -  31  พฤษภาคม  2552 (ปีการศึกษา 2550) 

       สถานที่ทำงานปัจจุบัน                                     -
 
                              
ที่อยู่                      1275  ถ.จันทน์  แขวงทุ่งวัดดอน
                                                                                                             เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร