แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า   รุ่นที่ 1

       ชื่อ-สกุล                 แพทย์หญิงอริยา  ดุษฎีโหนด

       เริ่มฝึกอบรม         1  มิถุนายน 2550 -  31  พฤษภาคม  2552 (ปีการศึกษา 2550) 

       สถานที่ทำงานปัจจุบัน                                     -
 
                              
ที่อยู่                      1275  ถ.จันทน์  แขวงทุ่งวัดดอน
                                                                                                             เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250