คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้มีประกาศ  เรื่อง  เครื่องแบบแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ. ๒๕๓๓  
ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓   ข้อ  ๒   มีข้อปฏิบัติดังนี้

 
๒.  เครื่องแบบแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด /แพทยืผู้ช่วยอาจารย์ (ชาย)  ประกอบด้วย
     (๑) เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น  พร้อมปักชื่อ-นามสกุล  บริเวณเหนืกระเป๋า และปักตราสัญญลักษณ์คณะฯ ที่บริเวณกระเป๋าบนอกเสื้อด้านซ้าย (คณะฯ  จัดทำให้)
  (๒) กางเกงขายายแบบสุภาพ สีเข้ม (ห้ามสวมกางเกงยีนส์)
  (๓) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ  เทาเข้ม หรือน้ำตาลเข้ม
   
๓.  เครื่องแบบแพทย์ประจำบ้าน/แพทยืประจำบ้านต่อยอด/แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์  (หญิง)  ประกอบด้วย
  (๑) เสื้อกาวน์สีขาแขนสั้น  พร้อมปักชื่อ -นามสกุล  บริเวณเหนือกระเป๋า และปักตราสัญลักษณ์คณะฯ
ที่บริเวณกระเป๋านอกเสื้อด้านซ้าย (คระฯ จัดทำให้)
  (๒) กระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพ  สีเข้า  (ห้ามสวมกระโปรง หรือกางเกงยีนส์)
  (๓) รองเท้าหุ้มส้น  หรือรองเท้ารัดข้อเท้าสีสุภาพ
   

     ในกรณีที่มีความจำเป็น อนุโลม  ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลาย  พร้อมติดบัตรแสดงตน

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250