ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี

 

แนะนำชมผู้ไร้กล่องเสียง รามาธิบดี

               ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี (ผ.ร.ส.)  ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2533 ตั้งขึ้นตามความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ผ่าตัดเอากล่องเสียงออกแล้วย  ซึ่งเรียกว่า "ผู้ไร้กล่องเสียง"ผลของโรคและการรักษาทำให้ผู้ป่วยพูดไม่มีเสียง  และต้องหายใจทรงรูหายใจที่คอ ตลอดชีวิตบางคนเกิดความทุกข์ทรมาน  คับแค้นขมขื่น เสียใจอย่างมากเพราะไม่สามารถปรับตัวกับสภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่อยากพบปะผู้ใด  ไม่กล้าเข้าสังคม  รู้สึกมีปมด้อย  ต้องปรับตัวให้ชินกับการหายใจทางรูหายใจที่คอ  ซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์  บางคนมีเสมหะไหลออกทางรูหายใจที่คอ โดยไม่รู้ตัว  ทำให้เลอะเทอะ  เพราะไม่สามารถทำความสะอาดได้ทัน สร้างความรังเกียจต่อผู้พบเห็นและครอบครัว บางครอบครัวถึงกับแตกแยก รู้สึกชีวิตเลวร้าย โดยสาเหตุดังกล่าวผู้ไร้กล่องเสียงจึงรวมตัวกันเป็นชมรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

             ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถปรับตัวกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้และสามารถดูแลตนเองได้เร็วที่สุด  โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชมรมฯ ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2539  เป็นต้นมา  และในปี พ.ศ. 2549  เริ่มได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบางส่วนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  มีเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของชมรมซึ่งสามารถขอคำปรึกษาได้  ทั้งในที่ทำงานและทางโทรศัพท์  ดังนี้
         1.  รศ.ดรุณี        ชุณหะวัต                 02-201-1740
         2.  คุณสุวิมล       สันติสุขธนา              02-201-1125
         3.  คุณปิยาณี       ณ นคร                   02-201-1125
         4.  คุณวนิดา        ลิขิตสินโสภณ           02-201-1313
         5.  อ.ดร.มุกดา     เดชประพนธ์              02-201-1741
         6.  คุณสงกรานต์    พวงมะลิต                02-201-1125
         7.  รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ               02-201-1515
         8.  อ.นพ.จำรูญ     ตั้งกีรติชัย                02-201-1515

         ชมรมฯ มีผู้ไร้กล่องเสียงทำหน้าที่เป็นประธาน  ชมรมฯ โดยการเลือกตั้งจากมวลสมาชิกปัจจุบัน นางสาวเมตตา  แผลงปาน  เป็นประธานชมรมฯ  มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมาแล้ว  จำนวนกว่า 250 คน  กิจกรรมต่าง ๆ  ของชมรมดำเนินโดยสมาชิก  เพื่อสมาชิก  ภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือของคณะที่ปรึกษาชมรม  กิจกรรมที่ชมรมฯ  ได้จัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมามีดังนี้
         1.   จัดประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาปัญหาและหาทางช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่กัน เดือนละครั้ง
         2.   สมาชิกเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดสัปดาห์ละครั้ง
         3.   ให้กำลังใจและให้คำแนะนำสมาชิกที่กำลังฝึกพูด สัปดาห์ละครั้ง  เพื่อให้สามารถพูด
สื่อสารได้เร็วขึ้น
         4.   เยี่ยมสำรวจสมาชิกที่กลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
         5.   พิจารณาให้ยืมเครื่องช่วยพูด  ในกรณีที่ผู้ป่วยยังหาเครื่องไม่ได้  หรือให้การช่วย
เหลืออื่น ๆ  ตามความจำเป็น
         6.   จัดประชุมวิชาการและพบปะระหว่างสมาชิก พยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยปีละครั้ง
         7.   เป็นกรณีตัวอย่างผู้ป่วย ในการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล
         8.   เป็นแหล่งดูงานของพยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักสขศึกษาและ
ผู้สนใจ
         9.   จัดงานมุทิตาจิต สมากผู้อาวุโสในวันสงกรานต์
         10.  จัดทัศนศึกษเยี่ยมชมกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ปีละ ครั้ง

          ชมรม ผ.ร.ส.  ของเราสมารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดี  โดยมีผู้ไร้กล่องเสียงที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของตนเองและประสบความสำเร็จในระดับต่าง ๆ กัน อย่างเต็มใจเสนอตัวมาเป็นอาสาสมัครให้การช่วยเหลือสมาชิก  ด้วยความรักและห่วงใย  เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนสามารถปรับตัวกับชีวิตใหม่ได้
           ผลการดำเนินงาน  พบว่าผู้ไร้กล่องเสียงสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของตนเองได้ดีขึ้นมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต  มีความหวัง  รู้สึกมีคุณค่าและดูแลตนเองได้เร็วขึ้น  เป็นภาระของครอบครัวน้อยลง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพยาบาลได้ใช้แหล่งประโยชน์จากชมรมในการดูแลผู้ป่วย  ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

            ชมรมขอต้อนรับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน  ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความยินดียิ่ง
            เชิญผู้ไร้กล่องเสียงทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี  ได้ที่
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก  โรงพยาบาลรามาธิบดี  ในเวลาราชการ 
            โทร. 02-201112    02-201- 2652  
            หรือศูนย์มิตรภาพบำบัดรามาธิบดี  โทร.  02-201-2652  โทรสาร  02-201-2653  
โดยไม่เสียค่าสมาชิก

             E-mail  :  radjh@mahidol.ac.th