Congratulation

                               ขอแสดงความยินดี กัย โสต ศอ นาสิกแพทย์    
    จบหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
                           แพทยสภา  ประเทศไทย  ปีการศึกษา 2560