You are here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญแพทย์ นักแก้ไขการได้ยิน นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งชาวไทย

และ ชาวต่างประเทศ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน"

(2nd Educational Symposium in Balance Diagnostic tests and Rehabilitation)

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมโลตัส 1 โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

รายละเอียดเอกสาร

1. โครงการเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน

2.  แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ

3.  ตารางกำหนดการโครงการฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณวิภา  โสดากุล 

คลินิกโรคเวียนศีรษะและการทรงตัว ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โทรศัพท์ 0-2200-4977

โทรสาร 0-2354-7293

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250