แนะนำคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 แม้จะเป็นคณะที่มีประวัติไม่ยาวนานนักเมื่อเทียบกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัย แต่ก็นับได้ว่าได้มีการวางรากฐานที่ดีในระยะเริ่มต้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก "มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์" ทั้งในด้านทุนทรัพย์และบุคลากร และยังมีผู้เชี่ยวชาญไทยที่ผ่านการฝึกอบรมจากรประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอีกจำนวนหนึ่งด้วย 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ในปัจจุบันได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เป็นนักศึกษาแพทย์ประมาณ 150 คน และนักศึกษาพยาบาลอีก 150 คนต่อปี) ระดับหลังปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องมีโครงการปริญญาเอก โครงการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และสาขาย่อยเฉพาะทาง รวมทั้งการวิจัยด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบุคลากรในคณะฯ หลายท่านที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และรางวัลแม็กไซไซด้วย 

โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้บริการในลักษณะเป็นศูนย์รับปรึกษาผู้ป่วยตลอดจนให้การรักษาและแนะนำแก่คนไข้ทุกระดับ การที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญประกอบกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้การรักษาคนไข้ที่มีปัญหาซับซ้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังพร้อมที่จะให้การรักษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ด้วย 

เป้าหมายของคณะฯ คือการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ พยาบาลและบุคลากรอื่นทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เรายังเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลรักษาแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานในชุมชนได้