ทำเนียบคณบดี

ภาพ ศ. นพ.อารี วัลยะเสวี
ศ. นพ.อารี วัลยะเสวี
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๑๒-๒๕๒๑
ภาพ ศ. นพ.รจิต บุรี
ศ. นพ.รจิต บุรี
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๒๓-๒๕๒๕
ภาพ ศ. นพ.ทวี บุญโชติ
ศ. นพ.ทวี บุญโชติ
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๒๕-๒๕๒๙
ภาพ ศ. นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศ. นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๒๙-๒๕๓๘
ภาพ ศ. นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
ศ. นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๓๘-๒๕๔๑
ภาพ ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๔๑-๒๕๔๘
ภาพ ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๔๘-๒๕๕๔
ภาพ ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๕๔-๒๕๕๘
ภาพ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๕๘-๒๕๖๖
ภาพ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
ดำรงตำแหน่ง : ๒๕๖๗-๒๕๗๐