You are here

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดดำเนินการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2513 เป็นต้นมา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 200 คน เป็นระบบโควตาส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ โควตาวิทยาเขต/พื้นที่ และสอบคัดเลือกจากระบบกลางรับนิสิต/นักศึกษา (Admission)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาพยาบาลเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อการพยาบาลบุคคลให้ครอบคลุมระยะต่างๆของพัฒนาการแห่งชีวิต  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคมและเรียนรู้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชน สังคม รวมทั้งปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน และนำความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม และวิชาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี  ประกอบด้วย หมวดวิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 142  หน่วยกิต ดังนี้

 • หมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 31 หน่วยกิต
 • ความรู้พื้นฐานวิชาชีพพยาบาล 33 หน่วยกิต
 • ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาล ภาคทฤษฎี 41 หน่วยกิต 
 • ภาคปฏิบัติ 31 หน่วยกิต และวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งส่งเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลความรู้ การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติการพยาบาลที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจทางคลินิก ความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีม โดยใช้วิธีการสอนต่อไปนี้

 • สอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
 • ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง
 • ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งคลินิกและชุมชน

สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ

 • ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลชุมชนบางปะอิน และโรงพยาบาลเสนา ศูนย์บริการสาธารณสุขดินแดง ประชานิเวศ วงศ์สว่าง วัดไผ่ตัน สามเสนนอก ฯลฯ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เช่น

 • โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
 • โครงการสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย
 • กีฬาสถาบันพยาบาล  ฯลฯ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษามีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและมีประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา สวีเดน เดนมาร์ก และไต้หวัน

ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 บาท  นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะได้อยู่หอพักซึ่งภาควิชาพยาบาลศาสตร์จัดให้ในชั้นปีที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สัญญาผูกพัน
เมื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญา หรือ นักศึกษาลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้กับรัฐบาลตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สำเร็จแล้วเป็นพยาบาลวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  สถานีอนามัย  และ  ศูนย์บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล สายบริการ สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นพยาบาลผู้ชำนาญการ และ สายวิชาการ เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ

ดอกแก้ว  สัญลักษณ์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 


สอบถามรายละเอียด ได้ที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-2130 หรือ
website http://nursing.mahidol.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ