You are here

คณะกรรมการประจำคณะฯ

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี
Professional Service Cluster
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
รองคณบดี
รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
อ. พญ.ศนิ มลกุล
อ. พญ.ศนิ มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ
รศ. พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รศ. พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก
ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
นางสาวนรา เปาอินทร์
นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษ
อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
Ramathibodi Healthcare System Cluster
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา
ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
Education and Research Cluster
รศ. นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส
ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ
หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี กรรมการประจำคณะฯ และเลขานุการคณะฯ
ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
ศ. นพ.อนันต์นิตย์  วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รศ. นพ.วิชัย  ประสาทฤทธา
รศ. นพ.วิชัย ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
รศ. พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
รศ. พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รศ. นพ.มงคล คุณากร
รศ. นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
ผศ. พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
ผศ. พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผศ. นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
ผศ. นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ศ. นพ.วินัย วนานุกุล
ศ. นพ.วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
รศ. นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
รศ. นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร
อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. ดร. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
รศ. ดร. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
ผศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
รศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
ประธานสภาอาจารย์
ผศ. นพ.พงศธร ตั้งทวี
ผศ. นพ.พงศธร ตั้งทวี
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
รศ. ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
รศ. ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
นางสาววาธินี คัชมาตย์
นางสาววาธินี คัชมาตย์
กรรมการประจำคณะฯ จากบุคลากรสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
นายทวิช  ฉิมประสาท
นายทวิช  ฉิมประสาท
กรรมการประจำคณะฯ จากบุคลากรสายงานสนับสนุนทั่วไป
นางสุชาดา แก้วบุบผา
นางสุชาดา แก้วบุบผา
รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ