คณะกรรมการประจำคณะฯ

 
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
คณบดี
Professional Service Cluster
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
รองคณบดี
รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
อ. พญ.ศนิ มลกุล
อ. พญ.ศนิ มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
รองคณบดีฝ่ายการคลัง
ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
ผศ. ดร. พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร
ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
น.ส.ชมพูนุท จิวะธานนท์
น.ส.ชมพูนุท จิวะธานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร
ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและคู่ความร่วมมือ
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและศูนย์ความเป็นเลิศ
ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์
ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ศ. นพ.สุรเดช หงษ์อิง
ศ. นพ.สุรเดช หงษ์อิง
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Ramathibodi Healthcare System Cluster
ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต
ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
Education and Research Cluster
ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา
ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ. ดร. พญ.ปองทอง ปูรานิธี
ผศ. ดร. พญ.ปองทอง ปูรานิธี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง
ศ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี กรรมการประจำคณะฯ และเลขานุการคณะฯ
ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร
อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร
ผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา
ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รศ. นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ
รศ. นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
รศ. พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
รศ. พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รศ. นพ.มงคล คุณากร
รศ. นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
ผศ. พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
ผศ. พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ผศ. พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์
ผศ. พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ผศ. นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
ผศ. นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ศ. นพ.วินัย วนานุกุล
ศ. นพ.วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
รศ. นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
รศ. นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
รศ. ดร. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
รศ. ดร. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
ผศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
รศ. นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
ประธานสภาอาจารย์
ผศ. นพ.พงศธร ตั้งทวี
ผศ. นพ.พงศธร ตั้งทวี
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
รศ. ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รศ. ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
คุณชุลีพร วชิรธนากร
คุณชุลีพร วชิรธนากร
กรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
คุณทวิช ฉิมประสาท
คุณทวิช ฉิมประสาท
กรรมการประจำคณะฯ จากบุคลากรสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการ
คุณสุชาดา แก้วบุบผา
คุณสุชาดา แก้วบุบผา
รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ