งานวันมุทิตาจิตประจำภาควิชาพยาธิวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 และ

...
 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

 

เนื่องจากภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification จากสถาบัน Wes...

 

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล 'ดีเด่น' ประเภท 'Poster Presentation' ในกิจกรรม มหกรรมคุณภาพ มหาว...

 
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

 
ก้าวสู่ปีที่ ๔ ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นให้บริการ

การออกตรวจและให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ของห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการรักษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณ...

 
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗

ภาควิชาพยาธิวิทยา ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

 
ขอแสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ Continuous Quality Improvement

 
ภาพบรรยายกาศงานมุฑิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๗ (คณะฯ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ

 
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2557

ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

Pages

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th