คุณณัฐา ทับทอง นำมังคุดมาแจกให้แก่บุคคลากรภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอขอบคุณ คุณณัฐา ทับทอง ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแล็ปพิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้นำมังคุดมาแจกให้แก่บุคคลากรภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี