หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "เจาะลึก" เท...

 

ท่านอาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชาร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากท่านคณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ภาควิชาพยาธิวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช...

 

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ทางภาควิชาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ ประจำปี 256...

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 สาขานิเวชศาสตร์ ทำบุญสาขาวิชาเพื่อเป็นสิริมงคล

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาและบุคลากร ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต...

 

ท่านอาจารย์จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์มหิดล เข้าศึกษาดูงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา

 

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี งานเกษียณอายุราชการ / อายุงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ทางภาควิชาพยาธิวิทยา ขอแสดงว่ายินดีกับท่าน ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ด...

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตรวจประเมิน ISO/IEC 17025:2017 

Pages

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th