เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และคณาจารย์ภายในภาควิชา ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร...

 

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมนาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

ณ ห้องเรียนของหลักสูตรฯ ชั้น 9 อาคาร 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ณ โรงแรม ชาโตเดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. – 16.60 น. ณ ห้องประชุม 910 B, 910 C ชั้น 9...

 

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "เจาะลึก" เทคนิคการเขียน...

 

ท่านอาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชาร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากท่านคณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ภาควิชาพยาธิวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช...

 

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ทางภาควิชาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ ประจำปี 256...