ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการชี้แจง และให้แนวทางในการศึกษาของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ทาง #หลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศทักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการชี้แจง และให้แนวทางในการศึกษาของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเรียนของหลักสูตรฯ ชั้น 9 อาคาร 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

🩵 หลักสูตรจึงขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารวมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

🩷 มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา เพราะ “รามา คำวาให้… ไม่สิ้นสุด”