งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10ใ15-14.00 น.  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

 
พิธีรับมอบ ISO/IEC 17025:2005

จาก นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานรับใบรับรอง ISO/IEC 17025:2005

ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ

Pages

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th