ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี