ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิก และ #หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา #พยาธิวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์บริการโลหิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิก และ #หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา #พยาธิวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์บริการโลหิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล