You are here

รามาแชนแนล​ เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ หากคุณมีความสามารถด้านการเป็นพิธีกรผ่านสื่อออนไลน์​ เราขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

รามาแชนแนล​ เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ หากคุณมีความสามารถด้านการเป็นพิธีกรผ่านสื่อออนไลน์​ เราขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

รามาแชนแนล​ เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ หากคุณมีความสามารถด้านการเป็นพิธีกรผ่านสื่อออนไลน์​ เราขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หากคุณมีความสามารถด้านการเป็นพิธีกรผ่านสื่อออนไลน์ สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
สามารถดูรายละเอียด และส่งผลงานได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/th/ramachannel_contest